Strelecký klub Major, občianske združenie

Stanovy

S T A N O V Y

(ďalej len "Stanovy")

                                                     Preambula

Občianske združenie Strelecký klub Major, občianske združenie je dobrovoľným, apolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb so sídlom a s pôsobnosťou v Slovenskej republike, ktoré združuje ľudí venujúcich sa aktívnemu športu a voľno-časovému športu.

Hlavným poslaním občianskeho združenia Strelecký klub Major, občianske združenie a jej členov je podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora vzdelávania v oblasti rozvoja telesnej kultúry a výskum v oblasti rozvoja telesnej kultúry. Pri plnení poslania Strelecký klub Major, občianske združenie dbá o ochranu životného prostredia a v súčinnosti so svojimi členmi vykonáva činnosti zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia a jej revitalizáciu.

Predmetom činnosti je:

 1. Cieľom klubu je združovať osoby a tímy činné v streleckom športe, rozvíjať túto športovú aktivitu, podporovať účasť svojich členov za účelom ich zdokonaľovania a zvyšovania kvalifikácie v Slovenskej republike a v zahraničí; vychovávať deti a mládež v problematike civilnej obrany, podporovať športovú činnosť detí a mládeže v problematike civilnej obrany a podporovať športovú činnosť detí a mládeže smerujúcu k ich neskoršiemu plnohodnotnému zapojeniu do streleckého športu.

 2. podieľať sa na organizovaní záchranných prác v rámci záchranných systémov Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií;

 3. Poslaním klubu je rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, podpora ich zdravia regeneráciou duševných a fyzických síl športom na čerstvom vzduchu, aktívne využívanie voľného času a podpora športu detí a mládeže so záujmom o strelecký šport.;

 4. podporovať a rozvíjať telesnú kultúru členov občianskeho združenia;

 5. podporovať vzdelávanie v oblasti telesnej kultúry, a to organizovaním športových podujatí, kurzov, seminárov pred deti a mládež a občanov zdravotne postihnutých.

 6. ochrana a tvorba životného prostredia prostredníctvom dobrovoľných akcií organizovaných občianskym združením Strelecký klub Major, občianske združenie.

Strelecký klub Major, občianske združenie za účelom naplnenia predmetu činnosti spolupracuje s profesionálnymi zložkami Ministerstva Obrany SR, útvar čestnej stráže Prezidenta SR, organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja telesnej kultúry, organizáciami pôsobiacimi v oblasti vedy a výskumu telesnej kultúry, organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, mestami a obcami, vyššími územnými celkami, medzinárodnými organizáciami ako aj s inými fyzickými a právnickými osobami.

Čl. 1

NÁZOV A SÍDLO

 1. Názov: Strelecký klub Major, občianske združenie

Skrátený názov: SKM

 1. Sídlo: Tománkova 5, 841 05 Bratislava Karlova Ves


Čl. 2

ČLENSTVO

 1. Členstvo v SKM je dobrovoľné.

 2. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby aj právnické osoby, ak súhlasia s cieľmi a stanovami združenia.

 3. Registrovaným členom môže byť osoba, ktorá spĺňa najmä tieto podmienky:

  1. je stotožnená s poslaním, predmetom činnosti a cieľmi SKM;

  2. chce vykonávať alebo vykonáva šport na profesionálnej úrovni alebo vykonáva voľno-časový šport;

  3. zaviaže sa, že bude dodržiavať stanovy, predpisy a uznesenia orgánov SKM;

  4. zaviaže sa, že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy a dobré meno SKM.

 4. Členstvo vzniká prijatím za člena a dobrovoľným zaplatením zápisného vo výške 10,- € a členského príspevku 50,- € na prvý kalendárny rok. Výšku zápisného a pravidelného každoročného príspevku platné na každý ďalší kalendárny rok schvaľuje správna rada.

 5. Členstvo zaniká:

  1. smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby; alebo

  2. rozhodnutím správnej rady o zániku členstva z dôvodu porušenia stanov; alebo

  3. dobrovoľným rozhodnutím člena na základe písomného oznámenia člena doručeného SKM.

Čl. 3

PRÁVA ČLENOV

Každý člen SKM má nasledujúce práva:

 1. Byť zastúpený v správnej rade prostredníctvom svojich volených zástupcov.

 2. Podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti orgánom SKM a požadovať ich riešenie.

 3. Byť včas informovaný o všetkých uzneseniach a rozhodnutiach orgánov SKM.

 4. Zúčastňovať sa podujatí a akcií organizovaných SKM.

 5. V prípade fyzickej osoby byť volený do orgánov SKM po dovŕšení veku 18 rokov, v prípade právnickej osoby jeho oprávnený zástupca má právo byť volený do orgánov SKM.

 6. Zúčastňovať sa zasadania orgánov SKM.

Čl. 4

POVINNOSTI ČLENOV

Každý člen SKM má nasledujúce povinnosti:

 1. Dodržiavať stanovy, ako aj všetky rozhodnutia a uznesenia orgánov SKM.

 2. Riadne a včas platiť stanovené poplatky a príspevky, najmä členský príspevok.

 3. Informovať orgány SKM o všetkých zmenách, ktoré súvisia s členstvom v SKM.

 4. Hospodárne a účelne používať prostriedky a materiál, ktorý mu bol zverený.

 5. Pre udržanie platnosti členstva mať zaplatený členský príspevok.

Čl. 5

ORGÁNY SKM

 1. Orgánmi SKM sú:

 2. Správna rada;

 3. Členská schôdza;

 4. Revízna komisia.

Čl. 6

SPRÁVNA RADA

 1. Členom správnej rady môže byť osoba, ktorá je členom SKM.

 2. Správna rada sa skladá z troch členov, ktorí sú volení a odvolávaní nasledovným spôsobom:

 3. dvaja členovia Správnej rady sú volení z členov a odvolávaní členmi na schôdzi; a

 4. jeden člen správnej rady je volený z členov SKM členskou schôdzou a odvolávaný členskou schôdzou.

 5. Členovia správnej rady si zo svojich členov zvolia predsedu a podpredsedu.

 6. Predsedu alebo podpredsedu môžu členovia správnej rady odvolať kedykoľvek počas rokovania správnej rady a následne zvolia nového/ých.

 7. Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda , alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda a to spravidla najmenej 14 dní pred termínom konania podľa potreby. V naliehavých prípadoch môže byť správna rada zvolaná aj v menšom predstihu.

 8. Predseda alebo podpredseda musí zvolať zasadanie správnej rady na požiadanie aspoň dvoch členov správnej rady alebo na požiadanie všetkých členov SKM , a tá sa musí konať do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zvolanie správnej rady.

 9. Správna rada je uznášania schopná v prípade, ak sú prítomní najmenej dvaja jej členovia.

 10. Na právoplatné prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas najmenej dvoch jej členov.

 11. Zo zasadania je vyhotovený zápis, ktorého obsah overia všetci prítomní členovia a na znak súhlasu vlastnoručne podpíšu.

 12. Do výlučnej právomoci správnej rady spadá:

 13. rozhodovanie o prijatí alebo vylúčení člena do/z SKM; a/alebo

 14. schvaľovanie stanov a ich zmien a doplnkov; a/alebo

 15. schvaľovanie revíznej správy, plánu činnosti, rozpočtu a výročnej správy a/alebo

 16. schvaľovanie správy o hospodárení ; a/alebo

 17. rozhodovanie o obstarávaní, prevodoch a odpredaji majetku; a/alebo

 18. rozhoduje o zrušení SKM o jeho zlúčení s iným združením a o členstve SKM v iných združeniach; a/alebo

 19. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie SKM; a/alebo

 20. rozhodovanie vo všetkých veciach, ktoré nepatria do výlučnej právomoci členskej schôdze.

11. V prípade, že správna rada nie je uznášania schopná, bude zasadanie odročené a predseda alebo podpredseda zvolá nové zasadanie najneskôr do 30 dní od konania odročeného zasadania.

 1. Správna rada podáva správu o svojej činnosti ako aj o plánoch pre nasledujúce obdobie členskej schôdzi vždy raz ročne a to spravidla na zasadaní členskej schôdze.

13.Správna rada vedie zoznam členov SKM spolu s informáciou ohľadne typu členstva a informáciou o platení členského príspevku.

Čl. 7

ČLENSKA SCHÔDZA

 1. Členská schôdza je zhromaždením všetkých členov SKM.

 2. Členská schôdza sa schádza v riadnom termíne minimálne raz ročne a zvoláva ju predseda alebo podpredseda rady minimálne 14 dní pred jej konaním a to spravidla do 31.marca príslušného kalendárneho roka.

 3. Do výlučnej právomoci členskej schôdze patrí:

 4. voľba a odvolávanie členov správnej rady, a to spôsobom ustanoveným v článku 6 stanov.

 5. schvaľovanie a odvolávanie členov revíznej komisie, a to spôsobom ustanoveným článkom 8 stanov.

 6. Členská schôdza je uznášania schopná ak sa jej zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina členov.

 7. V prípade, že členská schôdza nie je uznášania schopná bude zasadanie vyhlásené za neplatné a predseda alebo podpredseda správnej rady zvolá nove zasadanie najneskôr do 30 dní od konania neplatného zasadania. Na takto zvolanej členskej schôdzi je členská schôdza uznášania schopná, ak sa jej zasadania zúčastnia najmenej traja členovia SKM.

Čl. 8

REVÍZNA KOMISIA

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SKM, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdze

 2. Revízna komisia sa skladá z troch členov.

 3. Členmi revíznej komisie môžu byť len členovia SKM.

 4. Členov revíznej komisie volí a odvoláva členská schôdza z členov.

 5. Revízna komisia zasadá minimálne dvakrát ročne a/alebo na požiadanie členskej schôdze a/alebo správnej rady a/alebo niektorého člena revíznej komisie. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda revíznej komisie.

 6. Ak predseda revíznej komisie nezvolá revíznu komisiu v období dlhšom ako šesť mesiacov, môže tak urobiť ktorýkoľvek z jej členov.

 7. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 8. Rozhodnutie revíznej komisie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je hlas zvolávajúceho radu rozhodujúci.

 9. Členovia revíznej komisie si zo svojich členov zvolia predsedu revíznej komisie.

 10. Hlavnou úlohou revíznej komisie je kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom SKM a finančnými prostriedkami SKM, pričom najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia,

b) upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie,

c) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku, práv a povinnosti členov a termínov vybavovania ich návrhov, podnetov a sťažnosti,

d) kontroluje dodržiavanie zmluvných vzťahov.

 1. Členovia revíznej komisie majú právo nahliadať do všetkých dokumentov, účtov a účtovníctva SKM, požadovať vysvetlenia a objasnenia týkajúce sa hospodárenia od ktoréhokoľvek člena SKM vrátane členov správnej rady.

 2. Revízna komisia podáva členskej schôdzi správu o svojej činnosti najmenej raz ročne.

Čl. 9

HOSPODÁRENIE A MAJETOK

 1. SKM hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

 2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 3. Zdrojom majetku SKM sú:

 4. členské príspevky,

 5. sponzorské príspevky,

 6. príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné účely;

 7. dary;

 8. príspevky, dotácia a granty zo štátneho rozpočtu;

 9. úroky z vkladov;

 10. a iné príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov SKM

 11. S majetkom SKM hospodári a nakladá správna rada.

 12. Členský príspevok a jeho výšku stanovuje správna rada svojím rozhodnutím, ktoré je povinná oznámiť členom SKM najneskôr do konca novembra predchádzajúceho kalendárneho roka pre príslušný kalendárny rok.

 13. Členovia sú povinní uhradiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok najneskôr do 15. Marca príslušného kalendárneho roka.

 14. Finančné prostriedky SKM sú vedené na účte SKM vedenom v domácej mene a/alebo cudzej mene, ktorý spravuje správna rada.

 15. Správna rada vyhotovuje pre každý kalendárny rok rozpočet SKM, ktorý zverejňuje spravidla na členskej schôdzi.

 16. Hospodárenie kontroluje v zmysle týchto stanov ako aj iných interných predpisov revízna komisia.

Čl. 11

ZÁNIK SKM

 1. SKM zaniká rozhodnutím správnej rady o jeho zrušení.

 2. SKM zaniká zlúčením s iným združením, ak sa nástupcom stane združenie s ktorým sa SKM zlúčil.

 3. Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 4. Pri likvidácii SKM sa najprv uhradia všetky záväzky SKM. Majetok sa v prípade likvidácie vysporiada z likvidačného zostatku pomerným spôsobom pre všetkých členov.

Čl. 12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Občianske združenie SKM vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

V Bratislave dňa 15.10. 2013