Strelecký klub Major, občianske združenie

Envirovýchova

Časť Devínske jazero sa nachádza sa na Borskej nížine v záplavovom území rieky Morava medzi Devínskou Novou Vsou a Vysokou pri Morave.

Väčšinu územia pokrývajú aluviálne lúky a lužné lesy. Rozloha územia: 1 316 ha.

Pravidelne zaplavované najmä v jarnom období, a to nielen pri zvýšených prietokoch Moravy, ale aj ako dôsledok spätného vzdutia pri zvýšených prietokoch na Dunaji. Vytvára sa tu tzv. fenomén riečneho jazera, ktorý zadržaním povodňových vôd pôsobí ako prirodzená ochrana širokého okolia pred záplavou.

Väčšinu územia pokrývajú aluviálne lúky a lužné lesy. Močiarnu a lúčnu vegetáciu tvoria napríklad porasty ostríc, kosatec žltý, bahnička močiarna, graciola lekárska a mnohé iné. Z populácií vzácnych a ohrozených druhov sem patria napr. plamienok celistvolistý, kosatec sibírsky, či fialka nízka. Devínske jazero patrí medzi významné botanické územia na Slovensku.

Niva Moravy je významným hniezdiskom, zimoviskom aj miestom odpočinku počas sťahovania pre desaťtisíce vtákov. Medzi typické hniezdiče Devínskeho jazera patria napr. hvizdák veľký, chrapkáč poľný, bocian biely, kaňa močiarna, strakoš červenochrbtý a iné.

Vďaka každoročným záplavám patria k ekosystémom s veľmi vysokou produktivitou a pritom si uchovávajú pomerne vysokú druhovú rozmanitosť. Sú domovom viacerých ohrozených druhov rastlín

Ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo inak významné druhy rastlín môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené druhy. Chránené rastliny je zakázané o. i. poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, vyrezávať, zbierať i poškodzovať a ničiť ich biotopy.

Zákonom chránené ohrozené druhy:

Červený zoznam ohrozených druhov, podľa stupňa ohrozenia a kategórie zraniteľnosti rastlín, ktoré sú zákonom chranené.